bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą, mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez:

Przyznanie pomocy:

 • na kontynuowanie nauki,
 • na usamodzielnienie,
 • na zagospodarowanie.

Udzielenie pomocy w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • zatrudnienia,
 • zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Usamodzielniany wychowanek w celu otrzymania świadczeń ma obowiązek:

 • wskazania co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia,
 • opracowania wspólnie z opiekunem usamodzielnienia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia co najmniej na 1 miesiąc przed ukończeniem 18 r.ż.
 • realizacji postanowień zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia,
 • realizacji obowiązku szkolnego,
 • współdziałanie z opiekunem usamodzielnienia i koordynatorem pieczy zastępczej i/lub pracownikiem socjalnym,
 • informowanie centrum o każdej istotnej zmianie sytuacji osobistej,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc na kontynuowanie nauki może być przyznana osobie, której IPU został zatwierdzony po terminie.

Osoba usamodzielniana zostaje objęta wsparciem i pomocą koordynatora i/lub pracownika socjalnego, mającą na celu wsparcie w procesie usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

Kontakt telefoniczny:

 • 22 733 72 56
 • 22 733 72 58

Pomoc na kontynuowanie nauki:

 • Pomoc na kontynuowanie nauki nie jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym z racji pobytu w rodzinie zastępczej lub placówce.
 • Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.
 • Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi 1 000,00 zł miesięcznie (od dnia 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z Uchwałą nr XV/139/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r.).
 • Pomoc ta przysługuje osobie, która przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej czy regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej co najmniej rok, lub rodzinie zastępczej spokrewnionej co najmniej 3 lata,
 • Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na wniosek oraz po przedłożeniu przez usamodzielnianego wychowanka na początku każdego semestru lub miesiąca aktualnego zaświadczenia szkolnego potwierdzającego kontynuowanie nauki w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z Indywidualnym Programem Usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 • Pomoc ta przyznawana jest na czas trwania roku szkolnego i akademickiego.

Pomoc na usamodzielnienie:

Wysokość pomocy na usamodzielnienie uzależniona jest od formy i okresu pobytu w pieczy zastępczej. Wysokość pomocy na usamodzielnienie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla osoby usamodzielnianej wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4 486,00 zł., jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
  • nie mniej niż 8 968,00 zł. – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  • nie mniej niż 4 486,00 zł. – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  • nie mniej niż 2 244,00 zł. – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 • Wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 r.ż.
 • Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wypłacana jest po zakończeniu przez osobę usamodzielnianą pobierania pomocy na kontynuowanie nauki, w uzasadnianych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może być wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.
 • Pomocy tej udziela powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce pochodzenia osoby usamodzielnianej.

Pomoc na zagospodarowanie:

 • Pomoc na zagospodarowanie udzielana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce osiedlenia się osoby i na jej wniosek.
 • Wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 r.ż. w wysokości 2 039,00 zł.
 • Natomiast w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 4 077,00 zł.

Przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie  można odmówić w przypadku, gdy:

 • Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana.
 • Osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą.
 • Osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia.
 • Stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 • Osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia.
 • Osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data wytworzenia informacji: 17.07.2023 14:09:11
Osoba wprowadzająca informację: Beata Majcher
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2023 14:27:55
Data publikacji informacji: od 17.07.2023 14:09:12
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.07.2023 14:27:55 Beata Majcher edycja strony
17.07.2023 14:22:24 Beata Majcher edycja strony
17.07.2023 14:09:11 Beata Majcher strona została dodana