bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania

Przedmiotem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim jest realizacja zadań powiatu z zakresu:

 • pomocy społecznej (zarówno zadań własnych powiatu, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości powiatu),
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 • ochrony zdrowia psychicznego,
 • Pożytku publicznego i wolontariatu

Centrum swoje zadania realizuje m.in. poprzez:

 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 • tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, itp.,
 • organizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych a także terapii rodzinnej,
 • organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 • współpracę ze Środowiskowymi Domami Samopomocy,
 • dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • pomoc i objęcie opieką cudzoziemców posiadających status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą przebywających na terenie naszego powiatu,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
 • realizację innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

Powierzone zadania wykonywane są przez Centrum w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę, zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Centrum wykonuje zadania samodzielnie lub współpracuje przy ich realizacji z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z innymi jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data wytworzenia informacji: 23.11.2020 10:15:15
Osoba wprowadzająca informację: administrator_serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2020 09:49:10
Data publikacji informacji: od 23.11.2020 10:15:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
16.12.2020 09:49:10 administrator_serwisu edycja strony
23.11.2020 11:20:53 administrator_serwisu edycja strony
23.11.2020 10:15:15 administrator_serwisu strona została dodana